وکیلپایهیکدادگستریدرمشهد

وکیلپایهیکدادگستریدرمشهد (استانخراسانرضوی‌)،خیلیازدوستانباجستویاینجلمهدرگوگلدنبالیکوکیلخوبهستند.شمامیتوانیدانتهایهمینصفحهرادرقسمت “دیدگاهها”سوالحقوقیخودرابرایمشاورینماارسالکنید.(مشاورهرایگانتنهابهیکسوالشما) مادرکمترینزمانممکنبهسوالاتشماپاسخدهید.

چراوکیلپایهیکدادگستری؟خبوکیلپایهیکدادگستریباگذراندنآزمونهایسختحقوقیباچندینسالسابقهکاردرپروندههایحقوقیمیتواندبهترینگزینهبرایانتخابوکیلباشد. وکیلپایهراهبردهایدفاعیبرتریراارائهمیدهد. اومیتواندشمارادرپروندههایحقوقیوکیفریهمراهیکندوبهخوبیازحقوقشمادفاعکند.

وکیلخوببرایطلاقدرمشهد

یکیازمسائلرایجدردنیایامروزطلاقاستکهدرسطحجامعهقابلمشاهدهاست. عواملزیادیمیتواندباعثطلاقزوجینشودکهازجمله (شوهرمعتاد،خیانتبههریکازهمسران،شرایطسختزندگی،بیکاری،نافرمانی)،ناهنجاریدررفتار،ناباروریو …) درهریکازمواردذکرشده،راهرسیدنبهیکطلاقمتفاوتاست،حتمابایدازوکیلخانواده (طلاق) مشاورهلازمرادریافتکنید.

مهارتهایوکیلطلاق:

  • آشناییکاملباکلیهموادقانونیطلاقواستفادهصحیحدرروندپرونده
  • تسلطبرکلیهمراحلطلاقتوافقیوهمچنینطلاقازطرفیکیاززوجین
  • انجاممشاورههایلازمجهتاطلاعرسانیحقوقاربابرجوع
  • داشتنمهارتهایروانی
  • ارائهراهبردبرتریدفاعیهمانطورکهازنامآنپیداستوکیلکیفریپایهدرامورکیفریفعالیتمیکندوتخصصویدراینزمینهاست. یعنیاینوکیلدراینزمینهتخصصبیشتریدارد. ازجملهفعالیتهایوکیلکیفریمیتوانبهاینموارد (موادمخدر،قتل،سرقت،نزاعو …) اشارهکرد.

بهترینوکیلخانممشهدی

یکوکیلخانمباتجربهوباتجربهبالانیزبرایافرادیکهقصداستخداموکیلخانمرادارندموجودمیباشد. لازمبهذکراستکههیچتفاوتیبینوکیلزنومردوجودنداردوهردوتمامتلاشخودرابرایبهدستآوردنودفاعازحقوقموکلخودمیکنند. امابرخیافرادتمایلبهاستخداموکیلزندرمواردخاصدارند. موسسهحقوقیآسایشگسترانباداشتنکادریمجربازبهترینوکلامیتواندگزینهمناسبیبرایاستخداموکیلخانمباشد.